مدارك مورد نياز براي ثبت نام

*حجم فایل هایی که بارگذاری می کنید: باید کمتر از 500KB باشد.
*توجه داشته باشيد مدارك مربوط به هر نوع عضويت با رنگ مشابه مشخص شده اند.
مدارک مورد نیاز برای عضویت : حقیقی ، هردو / حقوقی ، هر دو

_کارت ملی صاحب جواز، / کارت ملی مدیر عامل که در روزنامه رسمی قید گردیده است.

***برای عضویت حقوقی:فایل لوگو + فایل آگهی تاسیس شرکت + فایل آخرین تغییرات نسبت به آگهی تاسیس ، نیز باید بارگذاری شود.***

_حداقل دو مورد باید بارگذاری گردد:

1:پروانه بهره برداری صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت

2:پروانه بهره برداری وزارت ارشاد

3:پروانه بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی

4:پروانه بهره برداری وزارت بهداشت

5:پروانه سازمان میراث فرهنگی

6:پروانه سازمان دخانیات

7:پروانه شورای عالی انفورماتیک

8:جواز کسب

9 :مجوز فعالیت مشاغل خانگی

10:جواز تاسیس

11:مراجع توزیعی دارای برند

12:مجوز تولید از فرمانداری

13:ورود سازندگان و تامین کنندگان وزارت نفت

+

14:کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز برای عضویت : حقیقی ، بازرگانی / حقوقی ، بازرگانی

_کارت ملی صاحب جواز، / کارت ملی مدیر عامل که در روزنامه رسمی قید گردیده است.

***برای عضویت حقوقی:فایل لوگو + فایل آگهی تاسیس شرکت + فایل آخرین تغییرات نسبت به آگهی تاسیس ، نیز باید بارگذاری شود.***

جوازهای زیر مورد نیاز است:

_کارت بازرگانی،

_ورود سازندگان و تامین کنندگان وزارت نفت.

مدارک مورد نیاز برای عضویت : حقیقی ، تولیدی / حقوقی ، تولیدی

_کارت ملی صاحب جواز، / کارت ملی مدیر عامل که در روزنامه رسمی قید گردیده است.

***برای عضویت حقوقی:فایل لوگو + فایل آگهی تاسیس شرکت + فایل آخرین تغییرات نسبت به آگهی تاسیس ، نیز باید بارگذاری شود.***

_ حداقل یکی از موارد زیر باید بارگذاری گردد:

1:پروانه بهره برداری صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت

2:پروانه بهره برداری وزارت ارشاد

3:پروانه بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی

4:پروانه بهره برداری وزارت بهداشت

5:پروانه سازمان میراث فرهنگی

6:پروانه سازمان دخانیات

7:پروانه شورای عالی انفورماتیک

8:جواز کسب

9 :مجوز فعالیت مشاغل خانگی

10:جواز تاسیس

11:مراجع توزیعی دارای برند

12:مجوز تولید از فرمانداری

13:ورود سازندگان و تامین کنندگان وزارت نفت