stock-vector-mobile-phone-icon-with-bar-code-91474316
خدمات شركت
وارد سایت ایران کد شوید:
www.irancode.ir
ورود به سیستم را کلیک نمایید.
image1
سپس ایجاد درخواست عضویت جديد را کلیک نمایید.
image2
کادر بالای صفحه مطالعه گردد.
تیک تمام موارد فوق را مطالعه و شرایط ذکر شده را پذیرفته ام را فعال نمایید.
نوع شخصیت ، نوع فعالیت ، انتخاب نماینده را انتخاب نمایید.
برای وارد کردن تصیر امنیتی ، caps lock غیرفعال باشد.
image3
برای عضویت حقیقی موارد زیر مواجه میشوید.
همه ء فیلدها و تب ها تکمیل گردد.(با توجه به نکات گفته شده تکمیل گردد.)
2
برای عضویت حقوقی موارد زیر مواجه میشوید.
پس از تکمیل همه ء فیلدها و تب ها ، ذخیره نمایید.
کد رهگیری برای شما نمایش داده میشود، آنرا ذخیره نمایید.
ارسال برای نماینده را کلیک نماید.
همه ء فیلدها و تب ها تکمیل گردد.(با توجه به نکات گفته شده تکمیل گردد.)
image4
پس از تکمیل همه ء فیلدها و تب ها ، ذخیره نمایید.
کد رهگیری برای شما نمایش داده میشود، آنرا ذخیره نمایید.
ارسال برای نماینده را کلیک نماید.